Image

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

H παρούσα ιστοσελίδα (microsite) έχει δημιουργηθεί και ανήκει στην «MERCK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΕ» (εφεξής «Merck AE»), θυγατρική της εταιρείας MerckKGaA που εδρεύει στο Darmstadt Γερμανίας. Η παρούσα δεν απευθύνεται σε κατοίκους των ΗΠΑ, οι οποίοι θα πρέπει να επισκέπτονται το site της EMD Serono. Inc. Παρόλο που έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα ασφάλειας και προστασίας κατά τη δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας  δεν φέρουμε και αποποιούμαστε οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, που προκαλείται άμεσα ή άλλως, ως αποτέλεσμα λόγω πληροφορίας που περιέχεται ή είναι προσβάσιμη μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, είτε αυτή η πληροφορία παρέχεται από εμάς ή από τρίτους. Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να εκληφθεί ως παροχή συμβουλής ή σύστασης. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για λήψη οποιασδήποτε απόφασης ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξης.

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. Οι πληροφορίες σχετικά με τα προιόντα που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα ποικίλουν και διαφοροποιούνται αναλόγως τη χώρα . Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να ελέγχουν με τις τοπικές ιατρικές πηγές και κανονιστικές αρχές για να διαπιστώσουν  αν οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ισχύουν στη χώρα που διαμένουν. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η  ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δικαιώματα Πνευματικής – Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας /Εμπορικά σήματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτών που περιλαμβάνονται σε όλα τα έγγραφα, αρχεία, κείμενα, εικόνες, γραφικά, συσκευές και κωδικούς που εμπεριέχονται σε αυτήν και στην γενικότερη «εικόνα και αίσθηση» και το διασχηματισμό της, ανήκουν στην Merck AE ή /και MerckKgaA και/η στον Όμιλο Merck (όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα) ή σε τρίτους παρόχους και συνεργάτες αυτών.

Δικαιούστε να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε αποσπάσματα από την παρούσα ιστοσελίδα (εξαιρουμένων κειμένων που προσωπική από πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων και αναγνωρίζονται ως τέτοια) για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση αυτή, σε οποιοδήποτε υλικό φορέα και αν περιέχεται (έγγραφο, CD, DVD, USB κοκ) θα φέρει τις επισημάνσεις πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δήλωση αποποίησης ευθύνης που περιέχεται σε αυτές. Τα λογότυπα και σήματα του Ομίλου Merck και της Merck ΑΕ. δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά ανωτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένου του διασχηματισμού (framing), της δημιουργίας παράγωγου έργου βασισμένου στην παρούσα ιστοσελίδα και/ή στο περιεχόμενό της, της εισαγωγής σε άλλες ιστοσελίδες, σε ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης ή δημοσιεύσεις. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή συνδέσμων (links) σε άλλες ιστοσελίδες προς την παρούσα ιστοσελίδα και αντιστρόφως.

Δεν εγγυόμαστε ότι έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε κείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα και θα πρέπει να λαμβάνετε άδεια από τους τρίτους δικαιούχους πριν χρησιμοποιήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση στα κείμενα αυτά. Περιεχόμενο που συνιστά αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να τροποποιηθεί, ούτε όμως και δηλώσεις που αφορούν τον συγγραφέα ή τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου, δύναται να μεταβληθούν χωρίς να ληφθούν προηγουμένως οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Εξαιρουμένης της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται ανωτέρω, τίποτα στην παρούσα ιστοσελίδα δεν δύναται να εκληφθεί ως εκχώρηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή άδειας.

Όλες οι εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα της Merck ΑΕ και/ή της MerckKgaA και/η του Ομίλου Merck, εκτός από εκείνα τα σήματα που επισημαίνονται ως ανήκοντα σε άλλες εταιρείες και είναι όλα τα δικαιώματά τους καταχωρημένα.

Δικαίωμα χρήσης πληροφοριών που παρέχονται από χρήστες/ επισκέπτες

Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλετε υλικό προς ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό προσωπικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, παρατηρήσεων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων/ περιλήψεων ή συναφών) δηλώνετε και συμφωνείτε ότι (i) το υλικό αυτό ανήκει σε εσάς και έχετε την εξουσία διάθεσής αυτού, ιι) δεν θα είναι εμπιστευτικής φύσης και (iiι) μας παρέχετε μία διεθνή, διαρκή, χωρίς καταβολή προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο δικαιωμάτων, μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιούμε, δημοσιοποιούμε, αντιγράφουμε, τροποποιούμε, προσαρμόζουμε, εκθέτουμε στο κοινό και μεταφράζουμε το σύνολο ή τμήμα του υλικού αυτού με οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να μετακινήσουμε ή να διαγράψουμε, οποιοδήποτε υλικό μας υποβάλετε προς ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς προειδοποίηση. 

Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή αναρτάτε σε ή από το Διαδικτυακό Τόπο οποιοδήποτε υλικό:

(α) είναι απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απρεπές, ανατρεπτικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, υβριστικό, πιθανό να προκαλέσει φυλετικό μίσος, ρατσιστικό, απειλητικό, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, βλάσφημο, σε καταπάτηση εχεμύθειας, απορρήτου ή υλικό που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή προβλήματα ή

(β) για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και / ή εγκρίσεις ή

(γ) που αποτελεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θεωρείται ποινικό αδίκημα, δίνει έναυσμα για αστική ευθύνη ή είναι άλλως αντίθετο στον νόμο ή καταπατά δικαιώματα τρίτων σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή

(δ) είναι τεχνικά βλαβερό (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ιούς υπολογιστών, λογικές βόμβες, δούρειους ίππους (Trojanhorses), σκουλήκια (worms), επιβλαβή στοιχεία, παραποιημένα δεδομένα ή άλλο βλαπτικό λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα).

Απαγορεύεται να κάνετε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου με αδόκιμο τρόπο (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις προσπάθειες λαθραίας εισχώρησης [hacking]).

Η Merck AE θα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές αποφάσεις που ζητούν από αυτήν να αποκαλύψει την ταυτότητα ή να ταυτοποιήσει οποιοδήποτε άτομο αποστέλλει υλικό σε αθέτηση του παρόντος,  ενεργώντας στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

Περιεχόμενο

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι δυνατόν να περιέχει υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (για παράδειγμα άρθρα, εισαγωγή δεδομένων ή αποσπάσματα/ περιλήψεις). Παρέχουμε το υλικό αυτό σε ένδειξη εξυπηρέτησης προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη που είναι δυνατόν να προκύψει από τον ισχυρισμό ότι το περιεχόμενο ιδιοκτησίας τρίτων παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου, ή προκύπτει οποιαδήποτε ευθύνη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πληροφορίας ή άποψης που περιλαμβάνεται σε κείμενο τρίτου προσώπου.

Λήψεις λογισμικού

Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οποιοδήποτε λογισμικό κατεβαίνει από αυτό τον ιστότοπο στον υπολογιστή σας είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτόν και ελεύθερο ιών.

Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Επιφυλάσσουμε το δικαίωμά μας να τροποποιούμε οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας ή την παρούσα δήλωση νομικού περιεχομένου οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα δήλωση, θα ισχύει από την επόμενη φορά που θα έχετε πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Ανεξαρτήτως των παραπάνω,  και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων μας εκ του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, δεν υποχρεούμαστε να τηρούμε την παρούσα ιστοσελίδα ενημερωμένη. 

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ορισμένης διάρκειας και δύναται να απενεργοποιηθεί από τη Merck οποτεδήποτε χωρίς προτέρα ειδοποίηση. 

Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2018